Fremtidsværksted i kredsen

En tilsyneladende faldende interesse for det fælles samarbejde i Isefjordskredsen var motivationen for det nyligt afholdte fremtidsværksted, hvor eksistentielle spørgsmål pressede sig på. Har kredsen stadig sin berettigelse, eller er det et lævn fra gammel tid?

På mødet lyttede kredsens bestyrelse og Dansk Sejlunions nye formand Line Markert til klubbernes mere end 20 repræsentanter. Der blev snakket fremtid, visioner og realiteter for Isefjordskredsen.

Bestyrelsens oplæg

Som oplæg til debatten indledte bestyrelsen:

Tidligere har der været tradition for at holde et formandsmøde i slutningen af året, og en generalforsamling i slutningen af marts hvor også primært formændene deltager. Klubkonferencen i Vingsted, har lidt taget pladsen for mødet i slutningen af året, hvorfor vi har valgt at flytte mødet til her efter jul.

Mange af klubberne i kredsen er nu i gang med et generationsskifte i deres bestyrelser, og i deres medlemsskare. Og flere arbejder med at finde de fremtidige veje for klubbernes arbejde. Dette gælder også for kredsen, hvor vi efter sidste års generalforsamling har haft en reduceret bestyrelse.

Strukturen i Dansk Sejlunion er i dag desuden ændret så kredsene ikke længere er en integreret del af den politiske struktur i Sejlunionen, hverken direkte eller gennem regionerne. Dette betyder at forudsætningerne for både klubberne og kredsen er under forandring.

For i fællesskab at få sat en retning for det fremtidige arbejde i kredsen inviterer vi derfor hermed alle klubberne til et ”fremtidsværksted” hvor vi i fælleskab bruger et par timer på at prøve at finde ud af hvordan rammerne for det regionale samarbejdet mellem fremtidens sejlklubber bliver bedst og giver mest værdi for alle.

For at få flere vinkler på dette vil det være super godt hvis det ikke bare er klubbernes formænd der deltager og kommer med deres indspil, så et forslag kan være at tage det yngste medlem i bestyrelserne, ungdomslederne samt evt. andre der evt. har ”kredsinteresser” med.

Som et indledende punkt har vi inviteret Line Markert der pt. er den eneste kandidat til formandsposten i Dansk Sejlunion om at komme og fortælle om hvordan hun ser på fremtiden for vores sports- og klubliv, og vi håber også at hun kan få et indtryk af de udfordringer vi har i vore klubber og kredsen med hjem. Såfremt der stiller andre formands kandidater op før mødet planlægger vi ligeledes at invitere disse.

Brainstorm om fremtiden

På mødet blev brainstorm'et om kredsens værdier og fremtid:

Fordele og ulemper ved geografisk opdeling? 

Fordele

Ulemper

Erfaringsudveksling
Materiel og mandskabs deling
Fællesarrangementer
Deltage i og bakke op om hinannens arangementer.
Junior planlægning af sejladser og sommerlejer
Junior Kredsmesterskab
Juniorjoller koordineres
2-3 fjorde giver god base for arrangementer
Måske kommunale fordele hvis kredsen er synlig
Forskellige tilgange / prioriteringer (surf / motorbåd / kapsejlads / tursejlads)
Stort område ( Kalundborg + Havnsø langt væk)
Dårlig kontakt til små klubber (deltog ikke i mødet)
2-3 fjorde giver store afstande over vand/land.
Klubber er ens og har samme udfordringer, så de hører ikke om andre løsninger.
Kredsen begrænser i.f.t. andre nabosejlklubber i nabo kredse.
Meget forskellige sejladsforventninger.
Ingen politisk indflydelse

Fordele og ulemper ved interessefællesskaber? 

Fordele

Ulemper

Stort plus for små klubber
Lettere kommunikation
Højere fagligt niveau
Landsdækkende vidensdeling
Større geografisk spredning
Ikke mulighed for kontingent = - økonomi
Risiko for eksklusion af eks. organisationer som DFLS m.f.

Hvordan skaber kredsen værdi for klubberne i 2020?

Fremme koordination
Fortsætte arbejdet og udvide antallet af klubber og medlemmer der kan få gavn.
Lette klubbernes økonomi – faciliterer lån af materiel hos hinanden.
Skabe og dele viden om hvem der har hvilket materiel.
Sikre at kontaktlister vedligeholdes både for bestyrelser og medlemmer – gennem velfungerende DS system
Kordinerer samarbejdet mellem kredsens klubber.
Fælles kapsejlads SRPI
Aktiviteter for både sejl og motorbåde
Fælles ture / træf som det tidligere kredstræf.
Kompetence udvikling – Bestyrelser, jura, frivillige

Hvordan vil kommunikation mellem klubber, og mellem klubber og DS se ud i 2020?

”Offentlige” DS bestyrelsesmøder hvor kredsformænd kan lytte med evt. skype / video, indledende evt. 20 min taletid.
Videokonferancer / skype i specialudvalg.
App / program med alle driftsmaterialer til klubbens drift.
Mellem klubberne indbyrdes via kredssamarbejdet
DS-klubber, DS skal være offensiv og opsøgende med hjælp og klubudvikling
Klubber – DS lettere opdatering af medlemsinfo, fællessystemer der snakker sammen.
”Sejler”
Elektronisk kommunikation

Kan kredsen skabe værdi for medlemmerne direkte?

Kredsen skal støtte færre men større stævner, familier skal have et incitament ud over det på vandet for at deltage.
Nej – det skal ske via klubberne

Kan 13 kredse give mening i 2020 og hvordan?

Ja, kredsene skal ikke laves større
Klubber med mere naturlige tilhørsforhold uden for kredsen bør kunne vælge selv.
Nedlæg kredsene og erstat dem med ”klynger” hvor Klubkonsulenter sørger for koordination på tværs og til DS

Formandens konklusion

Efter mødet konstaterede kredsens formand Christian Hangel (FD) følgende:

Brainstormen var som mange andre storme ikke helt kontrollerbar og tog sig lidt længere tid end beregnet før alle fik blæst alt igennem. Men min oplevelse var at det skabte en del gode refleksioner, og tanker ikke bare om kredsarbejdet internt, men også om relationen mellem DS og kredse, som DS's bestyrelse vil kunne trække på fremadrettet.

Min klare oplevelse var at der var bred enighed om at isefjordskredsen som platform for at koordinerer samarbejder mellem klubberne ikke havde udspillet sin rolle, Men at der var ting som både kreds og DS kunne arbejde endnu mere med for at støtte og biddrage til klubbernes udvikling.