Generalforsamling d. 23. februar kl. 19:30

Vi har snart klaret os igennem de mørke og kolde vinterdage, så der går ikke længe, før drømmen om den kommende sejlsæson bliver til virkelighed. Mens de fleste af os venter endnu lidt på varmere vejlmeldinger, vil vi benytte tiden til at kaste et blik på det forgangne år med henblik på at gøre den nye sæson endnu bedre. Vi vil på generalforsamlingen drøfte sejlklubbens drift, foreningens aktiviteter og medlemmernes ønsker.

Vedtægtsændring

Der er stillet forslag om at ændre §10 vedr. aldersgrænsen for valgbare bestyrelsesmedlemmer.

Jeg foreslår, at Frederikssund Sejlklubs generalforsamling 2017 stemmer om at ændre vedtægternes §10, således at aldersgrænsen for medlemmer valgbare til bestyrelsen sænkes fra de nuværende 21 år til en mere tidssvarende beslutningsdygtig alder på 18 år. Helt konkret foreslår jeg, at formuleringen ”Valgbare er medlemmer, som er fyldt 21 år” ændres til ”Valgbare er medlemmer, som er fyldt 18 år”.
Motivationen for denne ændring er at skabe et klubmiljø, der giver mulighed for og lægger op til, at yngre medlemmer engagerer sig i bestyrelsesarbejdet, hvilket er med til at fremtidssikre en proaktiv udvikling af klubben såvel som selve klubbens eksistens.

Såfremt dette forslag vedtages, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at foretage vedtægtsændringen. Derfor indkaldes i givet fald til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 8. marts kl. 18:45.

Sæt dit præg på sejlklubben

Som medlem af sejlklubbens bestyrelse kan du sætte dit præg på foreningenslivet og hverdagen i FD. Du er med til at bestemme, hvordan foreningens midler bliver brugt, og du har mulighed at forøge sejlerglæden for både dig selv og sejklubbens andre medlemmer samt udefrakommende gæster og fremtidige medlemmer.

Du kan engagere dig i bestyrelsen med en konkret agenda eller blot et generelt ønske om at tilgodese medlemmernes interesser. Bestyrelsesposten indebærer omkring 8 møder om året, som tilpasses bestyrelsens kalender, og derudover er din indsats i høj grad styret af dine muligheder og motivation.

Sejlklubbens bestyrelse har plads til endnu et medlem, som vælges på generalforsamlingen. Derudover er Torben Bay, Christian Lumby og Kurt Hansen er på valg i år.

Dagsorden

Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Formandens beretning
 4. Udvalgenes beretning
 5. Kassereren fremlægger regnskabet
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Tilføj generalforsamlingen til din Google kalender.